Wniosek o pożyczkę

Dane osobowe

Dane adresowe

Adres zameldowania

Otrzymywany dochód

Adres zakładu pracy

Dane dotyczące pożyczki

1 000 zł 5 000 zł
6 mies. 30 mies.
 • przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, jak również na przekazanie podanych w rozmowie danych osobowych wskazanym [ Partnerom ], w szczególności instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty.
  Administratorem danych osobowych jest Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapitał zakładowy 2.366.000 złotych, a przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy ponadto, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych przez administratora danych. Zbierane dane będą przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wyłącznie w celach podanych powyżej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 • od Money.pl sp. z o.o. oraz wskazanych [ Partnerom ], w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

 • przez Money.pl sp. z o.o. oraz wskazanych [ Partnerom ], a także automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

 • w tym danych o wysokości i źródle dochodu, poprzez uzyskanie informacji w tym zakresie, w szczególności w zakładzie pracy wskazanym w oświadczeniu lub dokumencie zawierającym informacje o uzyskiwanych dochodach lub w odpowiednim urzędzie.

 • Oświadczam, że dane osobowe i pozostałe informacje podane przeze mnie są prawdziwe oraz odpowiadają stanowi faktycznemu. Wnioskuję również o zawarcie umowy pożyczki z SMS Kredyt Sp. z o.o. jako umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 • i innych informacji mnie dotyczących, w zakresie spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki osobom, które na podstawie zawartych umów z SMS Kredyt Sp. z o.o. dokonują czynności faktycznych bądź prawnych związanych z oferowaniem pożyczek przez SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz w związku z ubieganiem się przeze mnie o zawarcie umowy pożyczki z SMS Kredyt Sp. z o.o.

 • Upoważniam SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wyrażam zgodę dla SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wystąpienia w moim imieniu do Biur Informacji Gospodarczej w tym Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Gospodarczej Rejestr Dłużników ERIF S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o udostępnienie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową:

  WYRAŻAM ZGODĘ i UDZIELAM PEŁNOMOCNICTWA:
  Na podstawie art. 24. ust. l Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym:
  a) upoważniam SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. Św. Mikołaja 8-11, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000610035 (dalej SMS Kredyt) do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor), do Biura Informacji Gospodarczej Rejestr Dłużników ERIF S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 (ERIF), do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny nr 12 (KRD) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach . a także
  b)udzielam SMS Kredyt bezterminowego umocowania do składania w moim imieniu, za pośrednictwem BIG InfoMonitor S.A. w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich upoważnień do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez BIG InfoMonitor spółce SMS KREDYT. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z BIG InfoMonitor dotyczących mnie informacji gospodarczych."
  UPOWAŻNIAM:
  1. na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2012 poz. 1376 z pózn. zm.) SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zakres udostępnionych danych określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami;
  2. na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2012 poz. 1376 z pózn. zm.) SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a także podmiot, na rzecz którego dokonany zostanie przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do SMS Kredyt spółka zograniczoną odpowiedzialnością dla celów dokonywanej przez SMS Kredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zakres udostępnionych danych określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

  (Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz warunkuje dokonanie ustawowo wymaganego zbadania zdolności kredytowej Klienta i tym samym warunkuje zawarcie Umowy pożyczki i udzielenie pożyczki.)

 • przez jednostki powiązane z SMS Kredyt Sp. z o.o. w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 43 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz produktów i usług podmiotów powiązanych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMS Kredyt Sp. z o.o. swoich danych osobowych, również po wygaśnięciu lub niedojściu do skutku umowy, dla celów marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub pod nr telefonu komórkowego lub nr telefonu stacjonarnego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną aż do odwołania.

* Zgody oznaczone gwiazdką są wymagane.
 • Kwota pożyczki
 • Prowizja:
 • Odsetki:
 • Całkowity koszt:
 • Kwota do spłaty:
 • RRSO:
 • Data pierwszej raty:
 • Data ostaniej raty:

Wysokość raty:

Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnionych przez SMS Kredyt Sp. z o. o. Money.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej oferty.

Przykład reprezentatywny:

Dla kwoty pożyczki o wartości 4 000 zł udzielonej na okres 30 miesięcy, spłacanej w równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym w wysokości 10% rocznie, kwota raty wynosi 284,52 zł, całkowity koszt pożyczki wynosi 4535,15 zł (w tym: opłata operacyjna: 4 000 zł, odsetki 535,15 zł), całkowita kwota do spłaty to 8535,15 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla przykładowej pożyczki wynosi 97,01%. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.02.2018 r.

Powyższe dane zostały dostarczone przez SMS Kredyt Sp. z o. o. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Money.pl sp. z o.o. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym Money.pl sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Money.pl sp. z o.o. (właściciel portalu Łatwa Ratka) z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000045348 o kapitale zakładowym 2 366 000,00 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio za wynagrodzeniem z SMS Kredyt Sp. z o. o.

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę Poufności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.