Czy 500+ i inne świadczenia wliczają się do dochodu?

500+ jest świadczeniem wychowawczym, a otrzymać go mogą rodzice lub opiekunowie prawni, czyli osoby, których opiekunami dziecka ustanowił wyrok sądu albo opiekunowie faktyczni, którzy zajmują się dzieckiem w przypadku adopcji. Świadczenie przysługuje do 18 roku życia.

Otrzymuje je każda rodzina, niezależnie od stanu cywilnego rodziców, łącznie z rodzinami niepełnymi, ale wtedy zachodzi konieczność, by na dane dziecko były zarządzone alimenty, chyba, że jest to niemożliwe. Aby stwierdzić taki stan musi zajść jeden z tych warunków:

1. Jeden z rodziców dziecka nie żyje;

2. Ojciec dziecka jest nieznany;

3. Powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone;

4. Jeden z rodziców jest zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów wychowania dziecka, a drugi rodzic, zgodnie z wyrokiem sądu, nie musi płacić alimentów;

5. Dziecko jest pod opieką rodziców naprzemiennie i w równych, powtarzających się okresach.

Program 500+ na każde dziecko a nasz dochód

Wtedy dana osoba nie musi występować o alimenty. Wystarczające powinno być również przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty, którym to tytułem będzie protokół stwierdzający ugodę zawartą przed mediatorem lub sądem, a nawet umowa w postaci aktu notarialnego, któremu została sądownie nadana klauzula wykonalności.

Osoba, której prawo do pobierania pieniędzy z programu 500 plus, uzależnione jest od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica, nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, ma 3 miesiące na uzupełnienie dokumentacji, a świadczenie będzie pobierała od tego momentu. Jeżeli nie dołączy dokumentu w wyznaczonym czasie, wniosek zostanie nierozpatrzony, w przypadku odmowy udzielenia alimentów przez sąd, w ciągu 3 miesięcy należy złożyć do gminy tytuł wykonawczy, a w takim przypadku, świadczenie przysługuje od początku następnego miesiąca.

Pieniądze z programu 500+ stanowią świadczenie rodzinne i są dochodem wielu osób, które wychowują dzieci. Jest to przychód zwolniony z podatku i nie ma potrzeby ujawniania go w deklaracji podatkowej.

Zasiłek rodzinny – czy można dopisać do go dochodu?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego, obwarowane jest wieloma przepisami. Uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego (przysługuje, jeżeli przeciętny dochód w rodzinie na osobę, lub w przypadku osoby, która się uczy nie przekracza 674 zł., albo, gdy w domu jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawnym to dochód na osobę nie może przekraczać 764 zł.), od sytuacji w rodzinie (nie przysługuje, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany, czy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę albo zawarło związek małżeński).

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, takie jak: dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tak zwane becikowe.

Ta zapomoga jest jednorazowa i przysługuje w wysokości 1000 zł., jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę, nie przekrocz kwoty 1922 zł., a kwota ta weryfikowana jest co trzy lata. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Warunkiem przyznania jest bycie matki pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży, a wniosek złożyć należy w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Świadczenia opiekuńcze
Istnieją trzy rodzaje świadczenia: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które muszą płacić alimenty, a także małżonkom nie podejmującym zatrudnienia lub innej pracy zawodowej albo z nich rezygnują celem sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która musi mieć zapewnioną stałą, lub długotrwałą opiekę w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji albo konieczności stałego udziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przysługuje rodzinom, w których dochód per capita nie przekracza 764 zł., na podstawie danych z poprzedniego roku, a od 1 listopada 2018 roku wynosi 620 zł. na miesiąc.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku niepełnosprawnemu, osobie niepełnosprawnej do 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia oraz osobom, które ukończyły 75 lat, a nie przysługuje, jeżeli osoba jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, osobie umieszczonej w instytucji, która zapewnia bezpłatne i całodobowe utrzymanie oraz w przypadku, gdy członkowi rodziny przysługuje podobne świadczenie z zagranicy, chyba, że przepisy świadczą inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobą będącą rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dn. 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny, innym osobom, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem rezygnacji z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która ma orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym. Zarejestrowanie w PUP, jako osoba poszukująca pracy, nie wpływa na uprawnienie do posiadania tego świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie.

To świadczenie przysługuje:

1. Matce i ojcu dziecka, chociaż ojcu pod warunkiem skrócenia okresu pobierania tego świadczenia na wniosek matki, po wykorzystaniu przez nią świadczenia za okres co najmniej dwóch tygodni od czasu narodzin dziecka, śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka;

2. Opiekunowi faktycznemu dziecka i rodzinie zastępczej, jeżeli objęła ona pieczę nad dzieckiem do ukończenia przezeń 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego zapadła decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 r.ż. Tą samą zasadę stosuje się wobec faktu przysposobienia dziecka.

Przysługuje ono przez okres od 52 do 71 tygodni. Zależy to od ilości posiadanych dzieci. Nie jest to ważne, czy dzieci zostają przy rodzicach, czy są w rodzinach zastępczych albo zostały przysposobione.

Istnieje szereg warunków, które prowadzą do tego, że to świadczenie nie przysługuje.

Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Wszystko to, co dotyczy tego zasiłku, określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów. Zapisy ustawy dotyczą opiekunów osób, które straciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku. Przysługuje ono rolnikom oraz ich małżonkom, w przypadku zaprzestania wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Przysługuje on w wysokości 520 zł. miesięcznie, to prawo jest obowiązujące na czas nieokreślony, z wyjątkiem sytuacji, w których orzeczenie przyznane jest na czas określony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności straci ważność, to decyzja o udzieleniu zasiłku zapada na wniosek, jeżeli ten został złożony w okresie 3 miesięcy od ustania ważności orzeczenia.

Kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód per capita w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł., a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o stopniu znacznym lub umiarkowanym- 764 zł. Jeżeli dochód przekracza podaną kwotę, to obowiązuje art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 1 stycznia 2016 roku.

Inne warunki otrzymania świadczeń rodzinnych.

Kwoty kryteriów dochodowych, jak i wysokość świadczeń podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Ostatnia miała miejsce 1 listopada 2018 roku.

Świadczenia przysługują:

1. Obywatelom polskim;

2. Cudzoziemcom:

a) w stosunku do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

b) jeżeli to wynika z umów międzynarodowych o dwustronnym zabezpieczeniu społecznym;

c) mają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy, lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej pod warunkiem zamieszkiwania w Polsce z członkami rodziny;

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (z pewnymi wyjątkami);

e) przebywającymi na terytorium Polski na podstawie określonych przepisami dokumentów.

Kredyt a pożyczka.

1. Kredyt.

Komisja Nadzoru Finansowego definiuje kredyt jako dwustronną umowę. Jedną stroną jest bank, a drugą- kredytobiorca. Przedmiotem kredytowania zawsze są pieniądze, a kwestie związane z kredytem regulowane są przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.). Umowa kredytowa obowiązuje na czas określony. Zobowiązuje ona bank do udzielenia określonej kwoty pieniędzy kredytobiorcy na określony cel, a jednocześnie osoba, która zaciągnęła kredyt, zobowiązuje się do korzystania ze środków na warunkach zawartych w umowie oraz do zwrotu w terminie kredytu z odsetkami, jak również z wyznaczoną prowizją.

Kształt umowy kredytowej precyzowany jest przez Prawo bankowe. Musi ona dokładnie precyzować strony umowy, zawierać informacje na temat kwoty i waluty kredytu, jego celu, zasad i terminu spłaty, sposobu zabezpieczenia należności i warunków dokonywania zmian w umowie.

Koszt kredytu definiuje się jako sumę wszystkich kosztów, jakie kredytobiorca ponosi w związku z zaciągniętym kredytem. Otrzymanie kredytu jest warunkowane zdolnością kredytową osoby, która chce zaciągnąć kredyt, a nawet jeżeli bank go przyzna, to nawet wtedy istnieje możliwość obniżenia kwoty finansowania lub wypowiedzeniem umowy. Aby zabezpieczyć się przed niewywiązaniem z umowy, banki często żądają dodatkowego zabezpieczenia.

Różnice między pożyczką ratalną a kredytem

Podobieństwo między kredytem a pożyczką jest jedno- w obu przypadkach ma miejsce zaciągnięcie długu, który musi zostać spłacony. Przedmiotem kredytu są tylko i wyłącznie środki pieniężne, przedmiotem pożyczki- poza pieniędzmi- mogą być oznaczone przedmioty. Pożyczki może udzielić każdy, a kredytu- jak wyżej wspomniano, tylko bank. Środki uzyskane z pożyczki, w przeciwieństwie do kredytu, udzielane są na dowolny cel. Pieniądze z kredytu nie są własnością kredytobiorcy, tylko banku, a pieniądze udzielone w pożyczce są własnością pożyczkobiorcy.

Czy świadczenia wliczają się do dochodu?

Dochód definiuje się jako sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

a) miesięczne obciążenie podatkiem od osób fizycznych;

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w przepisach o ubezpieczeniach społecznych;

c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do tak ustalonego dochodu nie wliczane są:

1. Jednorazowe świadczenia socjalne;

2. Zasiłki celowe;

3. Socjalna pomoc materialna lub motywacyjna przyznawana na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4. Świadczenia i pomoc pieniężna przyznawane na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych;

5. Dochodu z rolnych powierzchni poniżej 1 ha;

6. Świadczenia wychowawczego;

7. Świadczenia pieniężnego z ustawy o Karcie Polaka, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tejże ustawy;

Przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, za dochód uznaje się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, zapłacone podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, określone odpowiadającymi przepisami. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu za poprzedni rok przez liczbę miesięcy, w których prowadzono działalność, a jeżeli nie prowadził działalności- dochód deklarowany przez tę osobę.

W przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego- za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną przez tę osobę, a jeżeli działalność prowadzona jest na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się go na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informacje na temat m.in. przychodu i kosztów jego uzyskania, różnicy obu tych sum, dochodów z innych źródeł niż owa działalność, odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne (tych, które związane są z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej) i należnego podatku.

Jeżeli pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona jest w oparciu o przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wtedy dochód ustalany jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informacje o formie opodatkowania i na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS-ie.

Od 2018 roku, wartość dochodu od 1 ha przeliczeniowego, ustalona jest na sumę 308 zł i do tego dodaje się dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Wliczanie się świadczeń do dochodu, zależy od rodzaju świadczenia. Do dochodu wliczają się świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie.

Pożyczka/kredyt. Czy można zaciągnąć kredyt na świadczenia?

Takie programy jak 500+, czy też pobieranie alimentów, jedyne co mogą, to mieć pozytywny wpływ na naszą zdolność kredytową. Żeby otrzymać kredyt, należy mieć jednak stałe źródło dochodu. Jest to zabezpieczenie nie tylko dla kredytodawcy, ale i kredytobiorcy- dzięki temu łatwiej nam będzie spłacić owo zadłużenie, przy czym należy pamiętać, że kredyt bierze się na dłuższy okres czasu. Nie istnieje takie coś jak „kredyt na 500+„. Osoba, która nie osiąga stałych dochodów, a potrzebuje nagłego zastrzyku gotówki, może ubiegać się o pożyczkę.

Jak wyżej było wspomniane, pożyczka na 500+, udzielona może być od ręki, jednak każda taka decyzja jest mieczem obosiecznym. Niewątpliwą zaletą jest dostępność takiej pożyczki, ale zaciągnięcie bez weryfikacji czy osiągania pewnych dochodów (chociaż jest możliwe zaciągnięcie kredytu przez osoby bezrobotne, o ile osiągają oni odpowiedni dochód, który może być np. z wynajmu mieszkania, czy odsetek od dowolnej kwoty umieszczonej na lokacie), nie jest możliwe. Istnieją firmy współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej. Istnieje też możliwość sprawdzenia danego dłużnika w bazie Biurze Informacji Gospodarczej. Część firm weryfikuje jedynie nasze wpływy na konto bankowe, dzięki czemu zwiększone jest prawdopodobieństwo uzyskania pieniędzy, a taką pożyczkę można zaciągnąć jako chwilówkę, tak samo, jak możemy zdecydować się przyjąć propozycję spłaty zobowiązania na raty.

Z długoterminowego punktu widzenia, pożyczka może mieć ona bardzo pozytywny wpływ na nasze finanse. Branie pożyczki może mieć jednak skutek odwrotny- nie mogąc spłacić jednej pożyczki, możemy zaciągnąć kolejne, stopniowo wpadając w spiralę zadłużenia, dlatego należy dokładnie przemyśleć, czy to ryzyko warte jest wzięcia pożyczki, czy nie, powinno się obliczyć, czy stać nas będzie na spłatę zaciągniętego zobowiązania, dlatego przed podjęciem takiej decyzji, należy nauczyć się oszczędzania, co na dłuższą metę może uratować nam skórę.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_500_plus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *